TOP 10 MÓN ĂN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

TOP 10 MÓN ?N ???C YÊU THÍCH NH?T TRONG SET MENU TI?C T?I ?M TH?C H?I S?N RIVIA, CH? T? 2.850.000VND/BÀN (10 KHÁCH)

Trên du thuy?n sang tr?ng RIVIA luôn có nh?ng món ?n m?i m?, ??y sáng t?o ??c ?áo. D??i ?ây là 10 món ?n h?p d?n nh?t trong các SET MENU, luôn ???c Th?c khách ?u ái, l?a ch?n ?? thi?t ?ãi gia ?ình, b?n bè trong nh?ng b?a ti?c ??c bi?t.

G?I CÁ MAI

Cá Mai ???c ?ánh b?t t? vùng bi?n mi?n Trung, bóp tái chua ng?t, k?t h?p nhi?u lo?i gia v? ?m và rau th?m nh?: g?ng, xà lách, húng l?i… và ch?m kèm n??c ch?m ??u ph?ng.

SÚP N?M H?I S?N

V? ng?t thanh t? h?i s?n, dai th?m t? n?m hoà quy?n cùng s?i tr?ng gà beo béo ?ã giúp “Súp n?m h?i s?n” tr? thành món khai v? không th? thi?u trong m?i b?a ?n.

 

CU?N GIÒN H?I S?N

Món ?n ??c ?áo này là s? k?t h?p gi?a các lo?i h?i s?n tôm, cua hòa quy?n hoàn h?o v?i s?t kem béo ng?y… B?c bên ngoài h??ng v? tuy?t v?i ?ó là l?p v? ???c chiên khéo cho vàng r?m.

 

TÔM SÚ H?P D?A

H??ng th?m c?a n??c d?a cùng chút ng?t thanh ???c ti?t ra t? th?t tôm h?p s? khi?n b?n ph?i m?n mê khi th??ng th?c. ??c bi?t, t?i ?m Th?c H?i S?n RIVIA, tôm sú ???c l?a ch?n t? ngu?n nguyên li?u cao c?p, ??m b?o ?? t??i ngon và v? ng?t giòn, s?n ch?c c?a th?t tôm.

 

NGHÊU H?P VANG PHÁP

Nghêu ng?t th?t, mang h??ng v? ??m ?à sau khi ???c h?p v?i vang Pháp.

TÔM SÚ RANG MU?I TIÊU

Tôm rang giòn tan, th?m, quy?n v?i v? ??m ?à c?a mu?i, m?t chút cay n?ng c?a h?t tiêu ?en ch?c ch?n s? làm b?n ?n m?t l?n thôi mà nh? mãi.

BÒ N??NG LÁ CHANH

V?i s? c?ng h??ng gi?a th?t bò ???c t?m ??p gia v? m?t cách tinh t?, quy?n chút h??ng th?m n?ng nàn, quy?n r? c?a lá chanh. Th?t bò m?m không dai, th?m v?, ???c n??ng ? nhi?t ?? v?a ph?i nên v?n gi? ???c ?? m?m, ng?t th?t, c?ng v?i h??ng th?m ??c tr?ng c?a lá chanh lan to? trong t?ng th? th?t.

MI?N XÀO CUA

Mi?n Xào Cua không nh?ng là món ?n ngon mà còn ??y ?? dinh d??ng và giàu canxi. T?ng s?i mi?n dai, m?m, th?m ??m th?t cua ??m ?à và các lo?i rau c? r?t ngon mi?ng mà không t?o c?m giác b? ng?y.

L?U H?I S?N THÁI LAN

H??ng v? cay n?ng, chua chua ??y kích thích c?a món l?u thái ?ã làm món ?n này tr? nên r?t quen thu?c ??i v?i bi?t bao ng??i. Thêm ph?n h?i s?n t??i ngon s? khi?n món l?u tuy?t v?i h?n bao gi? h?t!

C?M CHIÊN CÁ M?N

Nh?ng h?t c?m nóng cùng v?i cá vàng ??m và l?p tr?ng chiên ???c ?ánh bông, hoà tr?n cùng chút t?i vàng th?m. H?t c?m t?i v?a ??, giòn giòn khi?n Th?c khách ?n hoài không ngán!

accesorios pulsera pandora accesorios pulsera pandora accesorios pulsera pandora