Chính sách bảo mật thông tin

1- M?c ?ích và ph?m vi thu th?p thông tin


Thu?t ng? “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này ngh?a là thông tin nh?n di?n ho?c có kh? n?ng nh?n di?n danh tính cá nhân c?a khách hàng. Nh?ng lo?i thông tin cá nhân mà chúng tôi x? lý (có th? khác nhau theo ph?m vi quy?n h?n d?a trên lu?t pháp hi?n hành) bao g?m:
Tên công ty, c?a hàng, ??n v? kinh doanh, ??a ch? giao d?ch, mã s? thu?,H? Tên,??a ch? liên l?c,Email, s? ?i?n tho?i di ??ng, s? ?i?n tho?i bàn…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng bi?t v? m?c ?ích c? th? n?u c?n thu th?p nh?ng thông tin cá nhân c?a khách hàng trên trang web: aloyeal.com và m?i thông tin ??u ph?i ???c  khách hàng t? nguy?n cung c?p.


2- Ph?m vi s? d?ng thông tin


Thông tin cá nhân thu th?p ???c s? ch? ???c s? d?ng trong n?i b? công ty.

Công ty có th? công b? các thông tin cá nhân thu th?p t? khách hàng cho bên khác nh?: các d?ch v? ti?p nh?n và giao s?n ph?m, nh?m g?i s?n ph?m ??n cho khách hàng trong th?i gian s?m nh?t theo thông tin.

Khi c?n thi?t, chúng tôi có th? s? d?ng nh?ng thông tin này ?? liên h? tr?c ti?p v?i khách hàng d??i các hình th?c nh?: xác nh?n thông tin, xác nh?n th?i gian giao nh?n s?n ph?m theo thông tin khách hàng, xác nh?n ??a ?i?m giao nh?n s?n ph?m


3- Th?i gian l?u tr? thông tin

Công ty s? l?u tr? các thông tin cá nhân do khách hàng cung c?p trên các h? th?ng n?i b? c?a chúng tôi.


4- ??a ch? c?a ??n v? thu th?p và qu?n lý thông tin cá nhân


CÔNG TY TNHH ?m Th?c Rivia
??a Ch?: 18 Nguy?n C? Trinh, Ph??ng Ph?m Ng? Lão, Qu?n 1
Hotline: +841296 103 103
Email: contact@riviadining.com


5- Ph??ng ti?n và công c? ?? ng??i dùng ti?p c?n và ch?nh s?a d? li?u cá nhân c?a mình:


Khách hàng mu?n ch?nh s?a thông tin cá nhân c?a mình vui lòng liên h? b? ph?n ch?m sóc khách hàng c?a công ty theo s? hotline: 01296 103 103.


6- Cam k?t b?o m?t thông tin cá nhân khách hàng


Công ty s? không chia s? thông tin c?a quý khách cho b?t k? m?t công ty nào khác, các b? ph?n ti?p nh?n thông tin và chuy?n ??n hàng ??n khách hàng theo thông tin ??n hàng. Trong m?t vài tr??ng h?p ??c bi?t, Công Ty có th? b? yêu c?u ph?i ti?t l? thông tin cá nhân, ví d? nh? khi có c?n c? cho vi?c ti?t l? thông tin là c?n thi?t ?? ng?n ch?n các m?i ?e d?a v? tính m?ng và s?c kh?e, hay cho m?c ?ích th?c thi pháp lu?t. công ty cam k?t tuân th? cá quy t?c b?o m?t thông tin cho khách hàng và các Nguyên t?c B?o m?t Qu?c gia.

canada goose deutschland canada goose deutschland canada goose deutschland